Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của trường Tiểu học

Căn cứ vào Quyết định số 41/2010-BGD-ĐT ngày 31/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học. Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng theo điều 17 của Điều lệ trường tiểu học.

Trường Tiểu học Lê Mao căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Do đó nhà trường tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình lãnh đạo nhà trường luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học đã đề ra.

 

1. Tổ chức giảng dạy, học tập và hoạt động giáo dục đạt chất lượng theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học do Bộ trư­ởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2. Huy động trẻ em đi học đúng độ tuổi, vận động trẻ em khuyết tật, trẻ em đã bỏ học đến trường, thực hiện phổ cập giáo dục và chống mù chữ trong cộng đồng. Nhận bảo trợ và giúp các cơ quan có thẩm quyền quản lí các hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học theo sự phân công của cấp có thẩm quyền. Tổ chức kiểm tra và công nhận hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh trong nhà trường và trẻ em trong địa bàn trường được phân công phụ trách.

3. Xây dựng, phát triển nhà trường theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhiệm vụ phát triển giáo dục của địa phương.

4. Thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục.

5. Quản lí cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

6. Quản lí, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.

7. Phối hợp với gia đình, các tổ chức và cá nhân trong cộng đồng thực hiện hoạt động giáo dục.

8. Tổ chức cho cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia các hoạt động xã hội trong cộng đồng.

9. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ NHÀ TRƯỜNG

 


Người đang truy cập: 41
Tổng số truy cập: 2393435